Navigation

Bạn chưa mua à !.

Tại sao 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây?